خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید21614
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 

نمايند فروش ال كشنده تريلي

فروش کشنده ولووكمپرسي ولوو سوسماريولوو كشنده
فروش کامیون مدل پایین
قیمت ولووN10 کشنده جفتقیمت کامیون کشنده ولوو
کشنده ولوو سوسماری
بازار فروش کامیونقیمت روز ولوومدل 1383ولووباری فروشی

خرید وفروش کامیون ولووباری

خرید و فروش کامیون کشنده کارکردآدرس کامیونهای فروشیبازاركاميون ولووخرید وفروش کمیون در ققزوینولو فروش
کامیون فروشی
کشنده ولوو
فروش کامیون ولووکامیون ولوخریدوفروش کامیون
ولو کله زرد فروشی
خریدار تریلی کشنده ولو سوسماریفروش كاميون ولوو خريدوفروش كاميون
خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر
خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگان
قیمت کامیون مدل پایین
فروش كاميون ولوو
ولوو کشنده
خریدار کشنده ولوو
خرید کامیون ولو
کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولوو

ولوو سوسماری فروشی

قیمت کامیون ولوو

فروش کامیون کشنده ولووولوو N10 کشندهخرید و فروش ولوو کله زرد

خرید کشنده ولوو

ولوکشندهقيمت ولووبارىولوو فروشیقیمت ولوو سوسماری
قیمت کشنده ولو
کامیون ولوو کله زرد تریلی

ولوو کله زرد

قیمت کشنده مدل پایین
فروش ولوو ان 10
قیمت کشنده ولوو زرد

قیمت ان 10 ولو

فروش کامیون کشنده

ولوو کشنده برای فروش

فروش کا میون ولوو

فروش تریلی مدل پایین خرید و فروش کامیون ولوو

قیمت ولوو کشنده کله زرد

خرید ولوو کشنده کارکرده
قیمت فروش کشنده ولوو
تریلی ولوو کله زرد

فروش ولو ان 10

خريدةفروش كاميون ولو

کشنده ولووزردفروش کامیون کشنده ولوو n10بازار فر وش کشنده ولوو ان 10خریدو فروش ولووکامیون مدل پایین فروشی

قیمت ولوو ان 10

خریدوفروش کامیون ولوو
قیمت کامیون ولو کله زرد
فروش کامیون ان10
ولو سوس ماری فروشی

خريد و فروش ولوو

مدل پایین فروش کامیون

خرید فروش کامیون

کشندهولووخرید فروش کشنده مدل پایین

ماشين وولووكله زرد

در سوعد کا میون ولوو
ولوو مدل پايين
فروش کامیون ولوو فروش کشنده کار کرده ولوو

فروش کشنده کله زرد

قیمت کامیون های ولووخریدی کامیون ولووfhفروش کشنده ولووn10

کامیون وکشنده ولوو فروشی

قیمت کشنده ولو ان 10
خریدار کشنده ولوو ان 10
قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودرو

کشنده ولوو فروشی

کامیون ولو کارکردهقیمت کامیون ولوو ان 10

خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد

کشنده ولوو ان 10

کامیون ولوو فروشیسايت كشنده ولوو كاركردهفروش ولووزردکشنده ولو n 10

تریلی ولو فروشی

فروش ولوا سوسماري

فروش ولوو سوسماري

فروش ولوو ان12

فروش ولوو کله زرد

كاميون كشنده
خرید کشنده ولوو ان10قیمت کامیون ولوو زرد

ماشين كشنده ولوو كله زرد

کا میون ولو
کامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشی
تریلرولووکله زرد
قیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده

سوعد ولوو

قیمت ولووباری

قیمت ولو کله زرد کارت کمپرس

بازارفروش کامیون مدل پایین

فروش ولوو ان 10 کشنده
قیمت ولووکشنده ان10
قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد

فروش ولوو سوسماری تریلی

خرید و فروش ولوو

فروش کشنده ان10 وان12

پیش فروش كاميون كشندهقیمت ولوو مدل پایین

فروش اتوبوس ولوو مدل پایین

فروش ولوو سوسماریکمپرسى ولووکله زرددست دومقیمت ولووسوسماری

خریدارکشنده ولو

ولووكشنده كله زردولووكشنده فروشي

ولوو مدل پایین

قیمت ولوو کشنده ان10

ولوو كشنده تريلي

خرید ولوو کشنده ان12
کشنده فروشی مدل پایین

کشنده ولوا ان 12

تصاویر ولوو ان 10قیمت روزفروش کشنده ولووزرد
ولوو کله زرد ان 10

کشنده ولوو زرد

قيمت كشنده ولوو
ولو زرد مدل پایین
n10کشنده

قیمت. کامیون ولوو زرد

قيمت ولوو سوسماري

ولوو زرد فروشی
ولووکشنده
فروش n10کشنده

ولوو کامیون سوعد

ولوکشنده تصادفی
فروشنده ولوو کشنده زرد

بازار خرید فروش کشنده ولو کله زرد

فروشنده کامنیون کشنده ولوو زرد
ولو کله سبز کشنده فروشی
مدل پایین کامیون فروشی ان 10
کامیون ولوو کله زرد
کامیون ولوو کله زرد مدل پایین

خرید وفروش کشنده ولوو

ولوکله سبز فروشی

خرید کامیون ولوو

ولوو سوسماري مدل پاين كشنده

کامیون ولوو سوسماری کشنده فروشی

کشنده ولوو سوسماری فروشی

فروش کامیونهای ولوو سوسماری

فروش تریلی n10

کشنده ولو سوسماری

ولوکشنده کله زرد کارکرده

کمپرسی ولووفروشی

خرید وفروش ولووان 10 کله زرد فروشی
ولوو N10‏ کشنده فروشی
فروش ولووکشنده زردکارکردهپایتحت خودروولو سوسماریفروش کامیون تصادفی ولوو زرد

کا میون کله زرد

ولوو دهچرغ ‏N10کشنده
فروش كاميون كشنده
خریدوفروش ولووکله زرد کشندهکشنده ولوو مدل پایینقیمت ولووزردکشنده کارکرده اف12کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل

خرید وفروش ولوو n10

ولوو n12سبز

ولووکله زرد

قیمت ولووان 10کشنده

قیمت ولوو سبز مدل 83
قیمت فروشنده ولوو زرد کشنده

کشنده ولوو زردفروشی

قیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین فروش کامیون ولوو

كشنده ولوو كاركرده

قیمت ولووکشنده ن12

خرید ولوکله زردفروش کامیون سوسماری
ولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگ
قیمت کشنده ولوو کله زرد دربازارولووكشنده
کشنده ولوو زرد فروشی
قيمت كاميون ولوو جديد

ولووسبزفروشی

فروش کشنده ولوو ان 10

فروش ولوو ان 10 بندرعباس

خریدکامیون ولو سوسک ماری تریلی

خرید فروش کامیون ولوو
کشنده ولو ان12
کامیون فروشی ولووان12

خریدوفروش اف12

خریدوفروش کشنده ولو
فروش کشنده ولووfhخریدوفروش ولوو

قیمت کامیون ولوو ان10 وان12

خرید ولوو

فروش كشنده

کشنده ولووان 10دراردبیلفروش كشنده ولو

ولوو سوس ماری

کامیون ولوا

قیمت ولوو سوسماری تریلی

فروش کامیون های ولوو ان 12

ولووfhفروشی

قیمت کامیون کشنده مدل پایین
کامیونهای فروشی ولوا
فروشنده تریلی ولووکشنده

خرید فروش کامیون کشنده

فروش تريلر ولوونمایندگی فروش کامیونهای ولووخرید و فروش ولوو کشندهفروش کامیون اف 12 دیوارمرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماری
فروشنده ولوو

فروش کمپرس ولوا n10

کامیون کشنده ولوو

خریدوفروش کشنده ولوو

کامیون کشنده ولووfhفروشی

كاميون fh12

قيمت كاميون ولوواف12

ولووکشنده فروشی
کا میون ان ال
ولوو فروش قطعات
فروش ولوو مدل پایین
خریدار ولوو کارکرده
اکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94ولوو سوسماری
قیمت ولوو کشنده ان12

قیمت ولوو کشنده سوسماری

قیمت کمیون هجده چرخ ولوا
خریدوفروش کامیون فروش كاميون شركت نفتي
ولوو فروشي
کمپرسی ولوکله زرد مدل بالافروش کامیون کله زرد ولووولوو کمپرسی کله زرد فروشی

كاميون ان 10 كاركرده

کامیون سوسماری

بازارکامیون ولوو

بازارکامیون کمپرسی ولوو

قیمت کشنده کله زرد و سوسماری

قیمت کشنده ولوو کار کرده ن12

بازارفروش کامیون ولوفروش ولوو کله زرد کشنده
بازارکامیون
ولواان12خریدار ولوو

خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زرد

خرید و فروش ولوو مدل 62 به بالا

فروش کشنده اف88

فروش کشنده ولو

کشنده ولو فروشی
فروش کشنده مدل پایین
خریدار ولو اف88

ولواN10

کشنده اف88 فروشی

کمپرسی ولو مدل پایین

فروش ولوواف12

كامیون كشنده

فروش کامیون کشنده ولو مدل پایین

خرید و فروش تریلی ولوو مدل پایین

ولو ده چرخ زردفروشیکامیون تریلی ولووخریدارمکمپرسی ولو سوسماری
خریدوفروش کشنده کامیونکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی