اخبار:   جمعه 1395/09/19
خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید21051
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 
نمايند فروش ال كشنده تريليفروش کشنده ولووكمپرسي ولوو سوسماري
ولوو كشنده
فروش کامیون مدل پایین

قیمت ولووN10 کشنده جفت

قیمت کامیون کشنده ولوو

کشنده ولوو سوسماری

بازار فروش کامیونقیمت روز ولوومدل 1383ولووباری فروشیخرید وفروش کامیون ولووباریخرید و فروش کامیون کشنده کارکرد

آدرس کامیونهای فروشی

بازاركاميون ولووخرید وفروش کمیون در ققزوین

ولو فروش

کامیون فروشی
کشنده ولووفروش کامیون ولوو

کامیون ولو

خریدوفروش کامیون

ولو کله زرد فروشیخریدار تریلی کشنده ولو سوسماریفروش كاميون ولوو
خريدوفروش كاميون

خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر

خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگان

قیمت کامیون مدل پایین
فروش كاميون ولوو
ولوو کشنده
خریدار کشنده ولووخرید کامیون ولو

کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولوو
ولوو سوسماری فروشی
قیمت کامیون ولووفروش کامیون کشنده ولووولوو N10 کشندهخرید و فروش ولوو کله زردخرید کشنده ولوو
ولوکشنده
قيمت ولووبارى
ولوو فروشی
قیمت ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولو

کامیون ولوو کله زرد تریلیولوو کله زردقیمت کشنده مدل پایینفروش ولوو ان 10قیمت کشنده ولوو زرد

قیمت ان 10 ولو

فروش کامیون کشنده

ولوو کشنده برای فروش

فروش کا میون ولوو

فروش تریلی مدل پایین

خرید و فروش کامیون ولوو
قیمت ولوو کشنده کله زرد

خرید ولوو کشنده کارکرده

قیمت فروش کشنده ولوو
تریلی ولوو کله زرد
فروش ولو ان 10خريدةفروش كاميون ولوکشنده ولووزردفروش کامیون کشنده ولوو n10

بازار فر وش کشنده ولوو ان 10

خریدو فروش ولووکامیون مدل پایین فروشی

قیمت ولوو ان 10

خریدوفروش کامیون ولووقیمت کامیون ولو کله زردفروش کامیون ان10

ولو سوس ماری فروشی

خريد و فروش ولوومدل پایین فروش کامیون
خرید فروش کامیون

کشندهولوو

خرید فروش کشنده مدل پایینماشين وولووكله زرد در سوعد کا میون ولوو
ولوو مدل پايين
فروش کامیون ولوو

فروش کشنده کار کرده ولوو

فروش کشنده کله زرد

قیمت کامیون های ولووخریدی کامیون ولووfh
فروش کشنده ولووn10
کامیون وکشنده ولوو فروشی
قیمت کشنده ولو ان 10
خریدار کشنده ولوو ان 10

قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودرو

کشنده ولوو فروشی
کامیون ولو کارکرده

قیمت کامیون ولوو ان 10

خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد
کشنده ولوو ان 10
کامیون ولوو فروشی
سايت كشنده ولوو كاركرده

فروش ولووزرد

کشنده ولو n 10
تریلی ولو فروشیفروش ولوا سوسماريفروش ولوو سوسماري

فروش ولوو ان12

فروش ولوو کله زردكاميون كشنده
خرید کشنده ولوو ان10
قیمت کامیون ولوو زرد

ماشين كشنده ولوو كله زرد

کا میون ولو
کامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشیتریلرولووکله زرد

قیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده سوعد ولوو

قیمت ولووباری

قیمت ولو کله زرد کارت کمپرس

بازارفروش کامیون مدل پایین

فروش ولوو ان 10 کشنده

قیمت ولووکشنده ان10

قیمت ماشین های ولووان10 کله زردفروش ولوو سوسماری تریلیخرید و فروش ولووفروش کشنده ان10 وان12پیش فروش كاميون كشندهقیمت ولوو مدل پایین

فروش اتوبوس ولوو مدل پایین

فروش ولوو سوسماری

کمپرسى ولووکله زرددست دوم

قیمت ولووسوسماری

خریدارکشنده ولو
ولووكشنده كله زردولووكشنده فروشي
ولوو مدل پایین
قیمت ولوو کشنده ان10ولوو كشنده تريليخرید ولوو کشنده ان12

کشنده فروشی مدل پایین

کشنده ولوا ان 12

تصاویر ولوو ان 10قیمت روز

فروش کشنده ولووزرد

ولوو کله زرد ان 10

کشنده ولوو زردقيمت كشنده ولووولو زرد مدل پایین
n10کشنده
قیمت. کامیون ولوو زرد
قيمت ولوو سوسماري
ولوو زرد فروشی
ولووکشنده
فروش n10کشنده
ولوو کامیون سوعد

ولوکشنده تصادفی

فروشنده ولوو کشنده زرد
بازار خرید فروش کشنده ولو کله زردفروشنده کامنیون کشنده ولوو زردولو کله سبز کشنده فروشیمدل پایین کامیون فروشی ان 10کامیون ولوو کله زردکامیون ولوو کله زرد مدل پایین

خرید وفروش کشنده ولوو

ولوکله سبز فروشی
خرید کامیون ولوو

ولوو سوسماري مدل پاين كشنده

کامیون ولوو سوسماری کشنده فروشی

کشنده ولوو سوسماری فروشی

فروش کامیونهای ولوو سوسماریفروش تریلی n10کشنده ولو سوسماریولوکشنده کله زرد کارکرده کمپرسی ولووفروشی

خرید وفروش ولوو

ان 10 کله زرد فروشی

ولوو N10‏ کشنده فروشی
فروش ولووکشنده زردکارکردهپایتحت خودروولو سوسماریفروش کامیون تصادفی ولوو زرد

کا میون کله زرد

ولوو دهچرغ ‏N10کشنده

فروش كاميون كشنده

خریدوفروش ولووکله زرد کشنده

کشنده ولوو مدل پایین

قیمت ولووزرد
کشنده کارکرده اف12کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل
خرید وفروش ولوو n10
ولوو n12سبزولووکله زرد
قیمت ولووان 10کشنده

قیمت ولوو سبز مدل 83

قیمت فروشنده ولوو زرد کشندهکشنده ولوو زردفروشیقیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین فروش کامیون ولوو

كشنده ولوو كاركرده

قیمت ولووکشنده ن12خرید ولوکله زردفروش کامیون سوسماری

ولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگ

قیمت کشنده ولوو کله زرد دربازارولووكشنده
کشنده ولوو زرد فروشی
قيمت كاميون ولوو جديدولووسبزفروشی
فروش کشنده ولوو ان 10
فروش ولوو ان 10 بندرعباس
خریدکامیون ولو سوسک ماری تریلی

خرید فروش کامیون ولوو

کشنده ولو ان12کامیون فروشی ولووان12خریدوفروش اف12

خریدوفروش کشنده ولو

فروش کشنده ولووfh

خریدوفروش ولووقیمت کامیون ولوو ان10 وان12

خرید ولوو

فروش كشنده
کشنده ولووان 10دراردبیل
فروش كشنده ولوولوو سوس ماری
کامیون ولوا
قیمت ولوو سوسماری تریلی

فروش کامیون های ولوو ان 12

ولووfhفروشیقیمت کامیون کشنده مدل پایینکامیونهای فروشی ولوافروشنده تریلی ولووکشنده

خرید فروش کامیون کشنده

فروش تريلر ولوو
نمایندگی فروش کامیونهای ولووخرید و فروش ولوو کشندهفروش کامیون اف 12 دیوار
مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماری

فروشنده ولوو

فروش کمپرس ولوا n10کامیون کشنده ولووخریدوفروش کشنده ولوو
کامیون کشنده ولووfhفروشی
كاميون fh12

قيمت كاميون ولوواف12

ولووکشنده فروشی
کا میون ان ال
ولوو فروش قطعات
فروش ولوو مدل پایین
خریدار ولوو کارکرده

اکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94

ولوو سوسماریقیمت ولوو کشنده ان12
قیمت ولوو کشنده سوسماری
قیمت کمیون هجده چرخ ولوا
خریدوفروش کامیون
فروش كاميون شركت نفتي
ولوو فروشي
کمپرسی ولوکله زرد مدل بالافروش کامیون کله زرد ولووولوو کمپرسی کله زرد فروشی

كاميون ان 10 كاركرده

کامیون سوسماری

بازارکامیون ولوو

بازارکامیون کمپرسی ولوو
قیمت کشنده کله زرد و سوسماری

قیمت کشنده ولوو کار کرده ن12

بازارفروش کامیون ولو

فروش ولوو کله زرد کشنده

بازارکامیون

ولواان12خریدار ولوو خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زرد

خرید و فروش ولوو مدل 62 به بالا

فروش کشنده اف88

فروش کشنده ولو

کشنده ولو فروشی
فروش کشنده مدل پایین
خریدار ولو اف88
ولواN10
کشنده اف88 فروشی
کمپرسی ولو مدل پایینفروش ولوواف12

كامیون كشنده

فروش کامیون کشنده ولو مدل پایینخرید و فروش تریلی ولوو مدل پایینولو ده چرخ زردفروشیکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی