اخبار:   دوشنبه 1395/12/02
خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید21261
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 
نمايند فروش ال كشنده تريليفروش کشنده ولوو
كمپرسي ولوو سوسماري
ولوو كشنده

فروش کامیون مدل پایین

قیمت ولووN10 کشنده جفت

قیمت کامیون کشنده ولوو

کشنده ولوو سوسماریبازار فروش کامیون

قیمت روز ولوومدل 1383

ولووباری فروشیخرید وفروش کامیون ولووباریخرید و فروش کامیون کشنده کارکرد
آدرس کامیونهای فروشی

بازاركاميون ولوو

خرید وفروش کمیون در ققزوینولو فروش

کامیون فروشی

کشنده ولوو

فروش کامیون ولوو

کامیون ولوخریدوفروش کامیونولو کله زرد فروشی
خریدار تریلی کشنده ولو سوسماری
فروش كاميون ولوو خريدوفروش كاميون
خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر

خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگان

قیمت کامیون مدل پایین
فروش كاميون ولووولوو کشنده
خریدار کشنده ولوو
خرید کامیون ولو

کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولوو

ولوو سوسماری فروشی

قیمت کامیون ولوو
فروش کامیون کشنده ولوو
ولوو N10 کشندهخرید و فروش ولوو کله زرد
خرید کشنده ولوو
ولوکشنده
قيمت ولووبارى
ولوو فروشیقیمت ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولو

کامیون ولوو کله زرد تریلیولوو کله زردقیمت کشنده مدل پایینفروش ولوو ان 10قیمت کشنده ولوو زرد

قیمت ان 10 ولو

فروش کامیون کشنده

ولوو کشنده برای فروش

فروش کا میون ولوو
فروش تریلی مدل پایین
خرید و فروش کامیون ولوو
قیمت ولوو کشنده کله زردخرید ولوو کشنده کارکرده

قیمت فروش کشنده ولوو

تریلی ولوو کله زرد

فروش ولو ان 10

خريدةفروش كاميون ولوکشنده ولووزرد

فروش کامیون کشنده ولوو n10

بازار فر وش کشنده ولوو ان 10

خریدو فروش ولووکامیون مدل پایین فروشیقیمت ولوو ان 10خریدوفروش کامیون ولوو

قیمت کامیون ولو کله زرد

فروش کامیون ان10

ولو سوس ماری فروشی

خريد و فروش ولوو
مدل پایین فروش کامیون
خرید فروش کامیونکشندهولووخرید فروش کشنده مدل پایین
ماشين وولووكله زرد

در سوعد کا میون ولوو

ولوو مدل پايينفروش کامیون ولوو

فروش کشنده کار کرده ولوو

فروش کشنده کله زرد

قیمت کامیون های ولووخریدی کامیون ولووfh
فروش کشنده ولووn10

کامیون وکشنده ولوو فروشی

قیمت کشنده ولو ان 10

خریدار کشنده ولوو ان 10

قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودرو
کشنده ولوو فروشی

کامیون ولو کارکرده

قیمت کامیون ولوو ان 10خرید و فروش ولوو کامیون کله زردکشنده ولوو ان 10کامیون ولوو فروشیسايت كشنده ولوو كاركرده

فروش ولووزرد

کشنده ولو n 10

تریلی ولو فروشی

فروش ولوا سوسماري

فروش ولوو سوسماري

فروش ولوو ان12

فروش ولوو کله زردكاميون كشندهخرید کشنده ولوو ان10قیمت کامیون ولوو زردماشين كشنده ولوو كله زردکا میون ولو

کامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشی

تریلرولووکله زرد
قیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده

سوعد ولوو
قیمت ولووباریقیمت ولو کله زرد کارت کمپرسبازارفروش کامیون مدل پایینفروش ولوو ان 10 کشنده

قیمت ولووکشنده ان10

قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد

فروش ولوو سوسماری تریلی

خرید و فروش ولوو

فروش کشنده ان10 وان12

پیش فروش كاميون كشنده

قیمت ولوو مدل پایینفروش اتوبوس ولوو مدل پایین

فروش ولوو سوسماری

کمپرسى ولووکله زرددست دوم
قیمت ولووسوسماریخریدارکشنده ولوولووكشنده كله زردولووكشنده فروشيولوو مدل پایینقیمت ولوو کشنده ان10
ولوو كشنده تريلي
خرید ولوو کشنده ان12
کشنده فروشی مدل پایین

کشنده ولوا ان 12

تصاویر ولوو ان 10قیمت روز

فروش کشنده ولووزرد

ولوو کله زرد ان 10

کشنده ولوو زرد

قيمت كشنده ولوو

ولو زرد مدل پایین

n10کشنده

قیمت. کامیون ولوو زرد

قيمت ولوو سوسماري

ولوو زرد فروشی

ولووکشنده
فروش n10کشنده

ولوو کامیون سوعد

ولوکشنده تصادفی

فروشنده ولوو کشنده زرد
بازار خرید فروش کشنده ولو کله زرد

فروشنده کامنیون کشنده ولوو زرد

ولو کله سبز کشنده فروشیمدل پایین کامیون فروشی ان 10

کامیون ولوو کله زرد

کامیون ولوو کله زرد مدل پایینخرید وفروش کشنده ولووولوکله سبز فروشیخرید کامیون ولووولوو سوسماري مدل پاين كشندهکامیون ولوو سوسماری کشنده فروشی

کشنده ولوو سوسماری فروشی

فروش کامیونهای ولوو سوسماری
فروش تریلی n10
کشنده ولو سوسماری

ولوکشنده کله زرد کارکرده

کمپرسی ولووفروشیخرید وفروش ولوو

ان 10 کله زرد فروشی

ولوو N10‏ کشنده فروشیفروش ولووکشنده زردکارکردهپایتحت خودروولو سوسماریفروش کامیون تصادفی ولوو زردکا میون کله زردولوو دهچرغ ‏N10کشنده

فروش كاميون كشنده

خریدوفروش ولووکله زرد کشنده

کشنده ولوو مدل پایین

قیمت ولووزرد

کشنده کارکرده اف12
کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل
خرید وفروش ولوو n10
ولوو n12سبز

ولووکله زرد

قیمت ولووان 10کشنده
قیمت ولوو سبز مدل 83
قیمت فروشنده ولوو زرد کشنده
کشنده ولوو زردفروشی
قیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین
فروش کامیون ولوو

كشنده ولوو كاركرده

قیمت ولووکشنده ن12

خرید ولوکله زرد

فروش کامیون سوسماری
ولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگ

قیمت کشنده ولوو کله زرد دربازار

ولووكشنده

کشنده ولوو زرد فروشی

قيمت كاميون ولوو جديد

ولووسبزفروشی

فروش کشنده ولوو ان 10

فروش ولوو ان 10 بندرعباس

خریدکامیون ولو سوسک ماری تریلی
خرید فروش کامیون ولوو

کشنده ولو ان12

کامیون فروشی ولووان12خریدوفروش اف12
خریدوفروش کشنده ولو
فروش کشنده ولووfhخریدوفروش ولوو
قیمت کامیون ولوو ان10 وان12

خرید ولوو

فروش كشنده

کشنده ولووان 10دراردبیل
فروش كشنده ولو
ولوو سوس ماری

کامیون ولوا

قیمت ولوو سوسماری تریلی

فروش کامیون های ولوو ان 12

ولووfhفروشی

قیمت کامیون کشنده مدل پایین

کامیونهای فروشی ولوا

فروشنده تریلی ولووکشنده

خرید فروش کامیون کشندهفروش تريلر ولوونمایندگی فروش کامیونهای ولوو

خرید و فروش ولوو کشنده

فروش کامیون اف 12 دیوار

مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماریفروشنده ولوو

فروش کمپرس ولوا n10

کامیون کشنده ولوو
خریدوفروش کشنده ولوو

کامیون کشنده ولووfhفروشی

كاميون fh12قيمت كاميون ولوواف12ولووکشنده فروشی

کا میون ان ال

ولوو فروش قطعات

فروش ولوو مدل پایینخریدار ولوو کارکرده
اکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94
ولوو سوسماری

قیمت ولوو کشنده ان12

قیمت ولوو کشنده سوسماری

قیمت کمیون هجده چرخ ولوا
خریدوفروش کامیون
فروش كاميون شركت نفتي
ولوو فروشي

کمپرسی ولوکله زرد مدل بالا

فروش کامیون کله زرد ولوو
ولوو کمپرسی کله زرد فروشی
كاميون ان 10 كاركرده
کامیون سوسماری
بازارکامیون ولوو

بازارکامیون کمپرسی ولوو

قیمت کشنده کله زرد و سوسماریقیمت کشنده ولوو کار کرده ن12
بازارفروش کامیون ولو
فروش ولوو کله زرد کشنده

بازارکامیون

ولواان12خریدار ولوو

خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زرد

خرید و فروش ولوو مدل 62 به بالا
فروش کشنده اف88
فروش کشنده ولوکشنده ولو فروشیفروش کشنده مدل پایینخریدار ولو اف88
ولواN10
کشنده اف88 فروشی
کمپرسی ولو مدل پایین
فروش ولوواف12
كامیون كشندهفروش کامیون کشنده ولو مدل پایینخرید و فروش تریلی ولوو مدل پایینولو ده چرخ زردفروشیکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی