اخبار:   چهارشنبه 1395/03/12
خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید20249
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 
نمايند فروش ال كشنده تريلي

فروش کشنده ولوو

كمپرسي ولوو سوسماريولوو كشندهفروش کامیون مدل پایینقیمت ولووN10 کشنده جفت

قیمت کامیون کشنده ولوو

کشنده ولوو سوسماری

بازار فروش کامیون

قیمت روز ولوومدل 1383ولووباری فروشی
خرید وفروش کامیون ولووباری
خرید و فروش کامیون کشنده کارکردآدرس کامیونهای فروشیبازاركاميون ولوو
خرید وفروش کمیون در ققزوین
ولو فروش

کامیون فروشی

کشنده ولووفروش کامیون ولووکامیون ولوخریدوفروش کامیونولو کله زرد فروشی

خریدار تریلی کشنده ولو سوسماری

فروش كاميون ولوو خريدوفروش كاميونخرید وفروش کمیون ولوو در بوشهرخرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگانقیمت کامیون مدل پایین
فروش كاميون ولوو
ولوو کشنده
خریدار کشنده ولووخرید کامیون ولو

کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولوو

ولوو سوسماری فروشیقیمت کامیون ولوو

فروش کامیون کشنده ولوو

ولوو N10 کشنده

خرید و فروش ولوو کله زرد

خرید کشنده ولوو

ولوکشنده

قيمت ولووبارىولوو فروشیقیمت ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولو

کامیون ولوو کله زرد تریلی

ولوو کله زردقیمت کشنده مدل پایین

فروش ولوو ان 10

قیمت کشنده ولوو زردقیمت ان 10 ولو فروش کامیون کشندهولوو کشنده برای فروش
فروش کا میون ولوو
فروش تریلی مدل پایین خرید و فروش کامیون ولووقیمت ولوو کشنده کله زردخرید ولوو کشنده کارکرده

قیمت فروش کشنده ولوو

تریلی ولوو کله زرد
فروش ولو ان 10خريدةفروش كاميون ولو
کشنده ولووزرد
فروش کامیون کشنده ولوو n10
بازار فر وش کشنده ولوو ان 10خریدو فروش ولووکامیون مدل پایین فروشیقیمت ولوو ان 10خریدوفروش کامیون ولوو

قیمت کامیون ولو کله زرد

فروش کامیون ان10ولو سوس ماری فروشیخريد و فروش ولوومدل پایین فروش کامیونخرید فروش کامیونکشندهولووخرید فروش کشنده مدل پایینماشين وولووكله زرد در سوعد کا میون ولووولوو مدل پايين

فروش کامیون ولوو

فروش کشنده کار کرده ولوو
فروش کشنده کله زرد قیمت کامیون های ولووخریدی کامیون ولووfh

فروش کشنده ولووn10

کامیون وکشنده ولوو فروشیقیمت کشنده ولو ان 10خریدار کشنده ولوو ان 10قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودروکشنده ولوو فروشیکامیون ولو کارکرده

قیمت کامیون ولوو ان 10

خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد

کشنده ولوو ان 10

کامیون ولوو فروشی

سايت كشنده ولوو كاركرده

فروش ولووزرد

کشنده ولو n 10تریلی ولو فروشی

فروش ولوا سوسماري

فروش ولوو سوسماري
فروش ولوو ان12

فروش ولوو کله زرد

كاميون كشنده

خرید کشنده ولوو ان10

قیمت کامیون ولوو زرد

ماشين كشنده ولوو كله زردکا میون ولوکامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشیتریلرولووکله زردقیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده

سوعد ولوو

قیمت ولووباریقیمت ولو کله زرد کارت کمپرس
بازارفروش کامیون مدل پایین
فروش ولوو ان 10 کشنده
قیمت ولووکشنده ان10

قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد

فروش ولوو سوسماری تریلی
خرید و فروش ولوو

فروش کشنده ان10 وان12

پیش فروش كاميون كشنده

قیمت ولوو مدل پایین
فروش اتوبوس ولوو مدل پایین

فروش ولوو سوسماری

کمپرسى ولووکله زرددست دوم
قیمت ولووسوسماری
خریدارکشنده ولو

ولووكشنده كله زرد

ولووكشنده فروشيولوو مدل پایینقیمت ولوو کشنده ان10ولوو كشنده تريليخرید ولوو کشنده ان12کشنده فروشی مدل پایینکشنده ولوا ان 12
تصاویر ولوو ان 10قیمت روز

فروش کشنده ولووزرد

ولوو کله زرد ان 10

کشنده ولوو زرد

قيمت كشنده ولووولو زرد مدل پایین
n10کشنده
قیمت. کامیون ولوو زردقيمت ولوو سوسماريولوو زرد فروشیولووکشنده
فروش n10کشنده
ولوو کامیون سوعدولوکشنده تصادفیفروشنده ولوو کشنده زرد

بازار خرید فروش کشنده ولو کله زرد

فروشنده کامنیون کشنده ولوو زرد

ولو کله سبز کشنده فروشی

مدل پایین کامیون فروشی ان 10

کامیون ولوو کله زرد

کامیون ولوو کله زرد مدل پایینخرید وفروش کشنده ولووولوکله سبز فروشی

خرید کامیون ولوو

ولوو سوسماري مدل پاين كشندهکامیون ولوو سوسماری کشنده فروشیکشنده ولوو سوسماری فروشی
فروش کامیونهای ولوو سوسماری

فروش تریلی n10

کشنده ولو سوسماری
ولوکشنده کله زرد کارکرده
کمپرسی ولووفروشی
خرید وفروش ولوو
ان 10 کله زرد فروشیولوو N10‏ کشنده فروشی

فروش ولووکشنده زردکارکرده

پایتحت خودروولو سوسماریفروش کامیون تصادفی ولوو زردکا میون کله زردولوو دهچرغ ‏N10کشنده
فروش كاميون كشنده
خریدوفروش ولووکله زرد کشندهکشنده ولوو مدل پایین

قیمت ولووزرد

کشنده کارکرده اف12کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل

خرید وفروش ولوو n10

ولوو n12سبز

ولووکله زرد

قیمت ولووان 10کشنده

قیمت ولوو سبز مدل 83قیمت فروشنده ولوو زرد کشنده

کشنده ولوو زردفروشی

قیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین
فروش کامیون ولوو
كشنده ولوو كاركردهقیمت ولووکشنده ن12خرید ولوکله زردفروش کامیون سوسماریولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگ

قیمت کشنده ولوو کله زرد دربازار

ولووكشنده

کشنده ولوو زرد فروشی

قيمت كاميون ولوو جديد

ولووسبزفروشی
فروش کشنده ولوو ان 10
فروش ولوو ان 10 بندرعباسخریدکامیون ولو سوسک ماری تریلیخرید فروش کامیون ولووکشنده ولو ان12

کامیون فروشی ولووان12

خریدوفروش اف12
خریدوفروش کشنده ولوفروش کشنده ولووfhخریدوفروش ولوو

قیمت کامیون ولوو ان10 وان12

خرید ولوو
فروش كشنده

کشنده ولووان 10دراردبیل

فروش كشنده ولو
ولوو سوس ماریکامیون ولوا
قیمت ولوو سوسماری تریلی

فروش کامیون های ولوو ان 12

ولووfhفروشیقیمت کامیون کشنده مدل پایینکامیونهای فروشی ولوا
فروشنده تریلی ولووکشنده
خرید فروش کامیون کشندهفروش تريلر ولوو

نمایندگی فروش کامیونهای ولوو

خرید و فروش ولوو کشندهفروش کامیون اف 12 دیوار

مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماری

فروشنده ولوو
فروش کمپرس ولوا n10
کامیون کشنده ولووخریدوفروش کشنده ولوو

کامیون کشنده ولووfhفروشی

كاميون fh12
قيمت كاميون ولوواف12
ولووکشنده فروشی
کا میون ان الولوو فروش قطعات

فروش ولوو مدل پایین

خریدار ولوو کارکرده

اکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94

ولوو سوسماریقیمت ولوو کشنده ان12
قیمت ولوو کشنده سوسماری
قیمت کمیون هجده چرخ ولواخریدوفروش کامیون
فروش كاميون شركت نفتي
ولوو فروشي
کمپرسی ولوکله زرد مدل بالا

فروش کامیون کله زرد ولوو

ولوو کمپرسی کله زرد فروشی

كاميون ان 10 كاركرده
کامیون سوسماری
بازارکامیون ولووبازارکامیون کمپرسی ولووقیمت کشنده کله زرد و سوسماری
قیمت کشنده ولوو کار کرده ن12
بازارفروش کامیون ولوفروش ولوو کله زرد کشنده

بازارکامیون

ولواان12

خریدار ولوو

خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زرد

خرید و فروش ولوو مدل 62 به بالا

فروش کشنده اف88

فروش کشنده ولو

کشنده ولو فروشی
فروش کشنده مدل پایینخریدار ولو اف88ولواN10کلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی