اخبار:   پنج شنبه 1396/01/10
خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید21354
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 
نمايند فروش ال كشنده تريلي

فروش کشنده ولوو

كمپرسي ولوو سوسماريولوو كشنده

فروش کامیون مدل پایین

قیمت ولووN10 کشنده جفت

قیمت کامیون کشنده ولوو

کشنده ولوو سوسماری
بازار فروش کامیونقیمت روز ولوومدل 1383

ولووباری فروشی

خرید وفروش کامیون ولووباری
خرید و فروش کامیون کشنده کارکرد
آدرس کامیونهای فروشی
بازاركاميون ولوو

خرید وفروش کمیون در ققزوین

ولو فروشکامیون فروشیکشنده ولوو

فروش کامیون ولوو

کامیون ولو

خریدوفروش کامیون

ولو کله زرد فروشی

خریدار تریلی کشنده ولو سوسماری
فروش كاميون ولوو

خريدوفروش كاميون

خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر
خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگان
قیمت کامیون مدل پایین
فروش كاميون ولووولوو کشندهخریدار کشنده ولووخرید کامیون ولوکامیون ولووفروشیفروش کامیون ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولوو

ولوو سوسماری فروشی

قیمت کامیون ولووفروش کامیون کشنده ولووولوو N10 کشندهخرید و فروش ولوو کله زردخرید کشنده ولووولوکشنده

قيمت ولووبارى

ولوو فروشی
قیمت ولوو سوسماری
قیمت کشنده ولو
کامیون ولوو کله زرد تریلی
ولوو کله زرد
قیمت کشنده مدل پایینفروش ولوو ان 10قیمت کشنده ولوو زردقیمت ان 10 ولو فروش کامیون کشنده

ولوو کشنده برای فروش

فروش کا میون ولووفروش تریلی مدل پایین
خرید و فروش کامیون ولوو

قیمت ولوو کشنده کله زرد

خرید ولوو کشنده کارکرده

قیمت فروش کشنده ولوو

تریلی ولوو کله زرد

فروش ولو ان 10

خريدةفروش كاميون ولو

کشنده ولووزردفروش کامیون کشنده ولوو n10
بازار فر وش کشنده ولوو ان 10
خریدو فروش ولووکامیون مدل پایین فروشیقیمت ولوو ان 10خریدوفروش کامیون ولوو

قیمت کامیون ولو کله زرد

فروش کامیون ان10

ولو سوس ماری فروشی

خريد و فروش ولوو
مدل پایین فروش کامیون
خرید فروش کامیونکشندهولووخرید فروش کشنده مدل پایین

ماشين وولووكله زرد

در سوعد کا میون ولوو
ولوو مدل پايين
فروش کامیون ولوو

فروش کشنده کار کرده ولوو

فروش کشنده کله زرد قیمت کامیون های ولووخریدی کامیون ولووfhفروش کشنده ولووn10

کامیون وکشنده ولوو فروشی

قیمت کشنده ولو ان 10

خریدار کشنده ولوو ان 10
قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودرو
کشنده ولوو فروشی
کامیون ولو کارکردهقیمت کامیون ولوو ان 10

خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد

کشنده ولوو ان 10

کامیون ولوو فروشی

سايت كشنده ولوو كاركردهفروش ولووزرد

کشنده ولو n 10

تریلی ولو فروشی

فروش ولوا سوسماري

فروش ولوو سوسماري فروش ولوو ان12
فروش ولوو کله زرد
كاميون كشندهخرید کشنده ولوو ان10

قیمت کامیون ولوو زرد

ماشين كشنده ولوو كله زردکا میون ولوکامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشی

تریلرولووکله زرد

قیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده سوعد ولووقیمت ولووباریقیمت ولو کله زرد کارت کمپرسبازارفروش کامیون مدل پایینفروش ولوو ان 10 کشندهقیمت ولووکشنده ان10

قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد

فروش ولوو سوسماری تریلی
خرید و فروش ولوو
فروش کشنده ان10 وان12

پیش فروش كاميون كشنده

قیمت ولوو مدل پایین
فروش اتوبوس ولوو مدل پایین

فروش ولوو سوسماری

کمپرسى ولووکله زرددست دوم

قیمت ولووسوسماری

خریدارکشنده ولو

ولووكشنده كله زردولووكشنده فروشيولوو مدل پایینقیمت ولوو کشنده ان10

ولوو كشنده تريلي

خرید ولوو کشنده ان12کشنده فروشی مدل پایین
کشنده ولوا ان 12
تصاویر ولوو ان 10قیمت روز

فروش کشنده ولووزرد

ولوو کله زرد ان 10
کشنده ولوو زرد
قيمت كشنده ولوو
ولو زرد مدل پایین
n10کشنده
قیمت. کامیون ولوو زرد
قيمت ولوو سوسماريولوو زرد فروشی

ولووکشنده

فروش n10کشنده

ولوو کامیون سوعد

ولوکشنده تصادفیفروشنده ولوو کشنده زردبازار خرید فروش کشنده ولو کله زردفروشنده کامنیون کشنده ولوو زرد

ولو کله سبز کشنده فروشی

مدل پایین کامیون فروشی ان 10کامیون ولوو کله زردکامیون ولوو کله زرد مدل پایینخرید وفروش کشنده ولوو

ولوکله سبز فروشی

خرید کامیون ولوو
ولوو سوسماري مدل پاين كشندهکامیون ولوو سوسماری کشنده فروشی
کشنده ولوو سوسماری فروشی
فروش کامیونهای ولوو سوسماری
فروش تریلی n10
کشنده ولو سوسماری

ولوکشنده کله زرد کارکرده

کمپرسی ولووفروشیخرید وفروش ولوو

ان 10 کله زرد فروشی

ولوو N10‏ کشنده فروشی

فروش ولووکشنده زردکارکرده
پایتحت خودروولو سوسماریفروش کامیون تصادفی ولوو زرد
کا میون کله زرد
ولوو دهچرغ ‏N10کشندهفروش كاميون كشنده

خریدوفروش ولووکله زرد کشنده

کشنده ولوو مدل پایینقیمت ولووزردکشنده کارکرده اف12کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل

خرید وفروش ولوو n10

ولوو n12سبز

ولووکله زرد

قیمت ولووان 10کشنده

قیمت ولوو سبز مدل 83
قیمت فروشنده ولوو زرد کشنده

کشنده ولوو زردفروشی

قیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین فروش کامیون ولوو كشنده ولوو كاركرده

قیمت ولووکشنده ن12

خرید ولوکله زرد

فروش کامیون سوسماری

ولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگ

قیمت کشنده ولوو کله زرد دربازار

ولووكشنده

کشنده ولوو زرد فروشی

قيمت كاميون ولوو جديد

ولووسبزفروشی

فروش کشنده ولوو ان 10
فروش ولوو ان 10 بندرعباسخریدکامیون ولو سوسک ماری تریلی

خرید فروش کامیون ولوو

کشنده ولو ان12
کامیون فروشی ولووان12
خریدوفروش اف12خریدوفروش کشنده ولو

فروش کشنده ولووfh

خریدوفروش ولووقیمت کامیون ولوو ان10 وان12خرید ولووفروش كشندهکشنده ولووان 10دراردبیل
فروش كشنده ولو
ولوو سوس ماریکامیون ولواقیمت ولوو سوسماری تریلی فروش کامیون های ولوو ان 12ولووfhفروشیقیمت کامیون کشنده مدل پایینکامیونهای فروشی ولوافروشنده تریلی ولووکشنده

خرید فروش کامیون کشنده

فروش تريلر ولوو

نمایندگی فروش کامیونهای ولووخرید و فروش ولوو کشنده

فروش کامیون اف 12 دیوار

مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماری
فروشنده ولوو
فروش کمپرس ولوا n10

کامیون کشنده ولوو

خریدوفروش کشنده ولوو

کامیون کشنده ولووfhفروشی

كاميون fh12

قيمت كاميون ولوواف12ولووکشنده فروشی

کا میون ان ال

ولوو فروش قطعاتفروش ولوو مدل پایینخریدار ولوو کارکردهاکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94
ولوو سوسماری
قیمت ولوو کشنده ان12
قیمت ولوو کشنده سوسماری
قیمت کمیون هجده چرخ ولوا
خریدوفروش کامیون
فروش كاميون شركت نفتيولوو فروشي
کمپرسی ولوکله زرد مدل بالا
فروش کامیون کله زرد ولوو

ولوو کمپرسی کله زرد فروشی

كاميون ان 10 كاركرده

کامیون سوسماری

بازارکامیون ولوو

بازارکامیون کمپرسی ولوو

قیمت کشنده کله زرد و سوسماری

قیمت کشنده ولوو کار کرده ن12

بازارفروش کامیون ولو

فروش ولوو کله زرد کشندهبازارکامیونولواان12خریدار ولوو
خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زرد
خرید و فروش ولوو مدل 62 به بالا

فروش کشنده اف88

فروش کشنده ولو

کشنده ولو فروشی

فروش کشنده مدل پایین
خریدار ولو اف88ولواN10

کشنده اف88 فروشی

کمپرسی ولو مدل پایین

فروش ولوواف12

كامیون كشندهفروش کامیون کشنده ولو مدل پایینخرید و فروش تریلی ولوو مدل پایین

ولو ده چرخ زردفروشی

کامیون تریلی ولووخریدارمکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی