اخبار:   دوشنبه 1395/04/07
خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید20359
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 
نمايند فروش ال كشنده تريليفروش کشنده ولووكمپرسي ولوو سوسماري

ولوو كشنده

فروش کامیون مدل پایین

قیمت ولووN10 کشنده جفت

قیمت کامیون کشنده ولووکشنده ولوو سوسماری
بازار فروش کامیون

قیمت روز ولوومدل 1383

ولووباری فروشی

خرید وفروش کامیون ولووباری

خرید و فروش کامیون کشنده کارکرد

آدرس کامیونهای فروشی

بازاركاميون ولوو

خرید وفروش کمیون در ققزوین

ولو فروشکامیون فروشی

کشنده ولوو

فروش کامیون ولوو
کامیون ولوخریدوفروش کامیون
ولو کله زرد فروشی
خریدار تریلی کشنده ولو سوسماری
فروش كاميون ولوو
خريدوفروش كاميون

خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر

خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگان

قیمت کامیون مدل پایین

فروش كاميون ولوو
ولوو کشندهخریدار کشنده ولوو

خرید کامیون ولو

کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماریقیمت کشنده ولوو
ولوو سوسماری فروشی
قیمت کامیون ولووفروش کامیون کشنده ولووولوو N10 کشندهخرید و فروش ولوو کله زرد

خرید کشنده ولوو

ولوکشنده

قيمت ولووبارى

ولوو فروشی

قیمت ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولو

کامیون ولوو کله زرد تریلیولوو کله زرد
قیمت کشنده مدل پایین

فروش ولوو ان 10

قیمت کشنده ولوو زرد

قیمت ان 10 ولو

فروش کامیون کشنده

ولوو کشنده برای فروش

فروش کا میون ولوو
فروش تریلی مدل پایین
خرید و فروش کامیون ولوو

قیمت ولوو کشنده کله زرد

خرید ولوو کشنده کارکردهقیمت فروش کشنده ولووتریلی ولوو کله زرد

فروش ولو ان 10

خريدةفروش كاميون ولوکشنده ولووزرد

فروش کامیون کشنده ولوو n10

بازار فر وش کشنده ولوو ان 10

خریدو فروش ولوو

کامیون مدل پایین فروشیقیمت ولوو ان 10خریدوفروش کامیون ولووقیمت کامیون ولو کله زردفروش کامیون ان10
ولو سوس ماری فروشی
خريد و فروش ولوو

مدل پایین فروش کامیون

خرید فروش کامیونکشندهولوو

خرید فروش کشنده مدل پایین

ماشين وولووكله زرد
در سوعد کا میون ولوو

ولوو مدل پايين

فروش کامیون ولوو فروش کشنده کار کرده ولووفروش کشنده کله زرد قیمت کامیون های ولوو

خریدی کامیون ولووfh

فروش کشنده ولووn10

کامیون وکشنده ولوو فروشی

قیمت کشنده ولو ان 10

خریدار کشنده ولوو ان 10
قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودروکشنده ولوو فروشیکامیون ولو کارکردهقیمت کامیون ولوو ان 10
خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد
کشنده ولوو ان 10کامیون ولوو فروشیسايت كشنده ولوو كاركردهفروش ولووزرد

کشنده ولو n 10

تریلی ولو فروشی

فروش ولوا سوسماري

فروش ولوو سوسماري

فروش ولوو ان12
فروش ولوو کله زرد

كاميون كشنده

خرید کشنده ولوو ان10

قیمت کامیون ولوو زرد

ماشين كشنده ولوو كله زرد

کا میون ولوکامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشی
تریلرولووکله زرد

قیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده

سوعد ولووقیمت ولووباری
قیمت ولو کله زرد کارت کمپرس
بازارفروش کامیون مدل پایین

فروش ولوو ان 10 کشنده

قیمت ولووکشنده ان10

قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد

فروش ولوو سوسماری تریلی

خرید و فروش ولوو

فروش کشنده ان10 وان12پیش فروش كاميون كشنده
قیمت ولوو مدل پایین
فروش اتوبوس ولوو مدل پایین

فروش ولوو سوسماری

کمپرسى ولووکله زرددست دوم

قیمت ولووسوسماری

خریدارکشنده ولو

ولووكشنده كله زرد

ولووكشنده فروشي
ولوو مدل پایین
قیمت ولوو کشنده ان10

ولوو كشنده تريلي

خرید ولوو کشنده ان12کشنده فروشی مدل پایینکشنده ولوا ان 12تصاویر ولوو ان 10قیمت روز
فروش کشنده ولووزرد
ولوو کله زرد ان 10

کشنده ولوو زرد

قيمت كشنده ولووولو زرد مدل پایین

n10کشنده

قیمت. کامیون ولوو زرد
قيمت ولوو سوسماريولوو زرد فروشیولووکشنده

فروش n10کشنده

ولوو کامیون سوعد
ولوکشنده تصادفی

فروشنده ولوو کشنده زرد

بازار خرید فروش کشنده ولو کله زرد

فروشنده کامنیون کشنده ولوو زرد

ولو کله سبز کشنده فروشیمدل پایین کامیون فروشی ان 10
کامیون ولوو کله زرد
کامیون ولوو کله زرد مدل پایین

خرید وفروش کشنده ولوو

ولوکله سبز فروشیخرید کامیون ولووولوو سوسماري مدل پاين كشندهکامیون ولوو سوسماری کشنده فروشیکشنده ولوو سوسماری فروشی

فروش کامیونهای ولوو سوسماری

فروش تریلی n10
کشنده ولو سوسماری
ولوکشنده کله زرد کارکرده کمپرسی ولووفروشیخرید وفروش ولووان 10 کله زرد فروشیولوو N10‏ کشنده فروشی
فروش ولووکشنده زردکارکرده
پایتحت خودرو
ولو سوسماریفروش کامیون تصادفی ولوو زرد

کا میون کله زرد

ولوو دهچرغ ‏N10کشنده
فروش كاميون كشنده
خریدوفروش ولووکله زرد کشنده
کشنده ولوو مدل پایین
قیمت ولووزردکشنده کارکرده اف12کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيلخرید وفروش ولوو n10ولوو n12سبزولووکله زرد

قیمت ولووان 10کشنده

قیمت ولوو سبز مدل 83

قیمت فروشنده ولوو زرد کشندهکشنده ولوو زردفروشیقیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین فروش کامیون ولوو كشنده ولوو كاركرده
قیمت ولووکشنده ن12
خرید ولوکله زرد
فروش کامیون سوسماری
ولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگ
قیمت کشنده ولوو کله زرد دربازار
ولووكشندهکشنده ولوو زرد فروشی
قيمت كاميون ولوو جديد
ولووسبزفروشی

فروش کشنده ولوو ان 10

فروش ولوو ان 10 بندرعباس

خریدکامیون ولو سوسک ماری تریلی

خرید فروش کامیون ولوو

کشنده ولو ان12

کامیون فروشی ولووان12

خریدوفروش اف12

خریدوفروش کشنده ولو

فروش کشنده ولووfh

خریدوفروش ولوو
قیمت کامیون ولوو ان10 وان12
خرید ولووفروش كشندهکشنده ولووان 10دراردبیلفروش كشنده ولوولوو سوس ماریکامیون ولوا
قیمت ولوو سوسماری تریلی
فروش کامیون های ولوو ان 12
ولووfhفروشی

قیمت کامیون کشنده مدل پایین

کامیونهای فروشی ولوا

فروشنده تریلی ولووکشنده

خرید فروش کامیون کشنده
فروش تريلر ولوو
نمایندگی فروش کامیونهای ولوو
خرید و فروش ولوو کشنده

فروش کامیون اف 12 دیوار

مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماریفروشنده ولووفروش کمپرس ولوا n10کامیون کشنده ولوو
خریدوفروش کشنده ولوو
کامیون کشنده ولووfhفروشی
كاميون fh12
قيمت كاميون ولوواف12
ولووکشنده فروشیکا میون ان الولوو فروش قطعاتفروش ولوو مدل پایین
خریدار ولوو کارکرده

اکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94

ولوو سوسماریقیمت ولوو کشنده ان12

قیمت ولوو کشنده سوسماری

قیمت کمیون هجده چرخ ولوا

خریدوفروش کامیون فروش كاميون شركت نفتيولوو فروشيکمپرسی ولوکله زرد مدل بالافروش کامیون کله زرد ولووولوو کمپرسی کله زرد فروشی

كاميون ان 10 كاركرده

کامیون سوسماریبازارکامیون ولووبازارکامیون کمپرسی ولووقیمت کشنده کله زرد و سوسماری

قیمت کشنده ولوو کار کرده ن12

بازارفروش کامیون ولو
فروش ولوو کله زرد کشنده
بازارکامیون
ولواان12

خریدار ولوو

خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زرد

خرید و فروش ولوو مدل 62 به بالا

فروش کشنده اف88فروش کشنده ولوکشنده ولو فروشیفروش کشنده مدل پایینخریدار ولو اف88
ولواN10

کشنده اف88 فروشی

کمپرسی ولو مدل پایینفروش ولوواف12

كامیون كشنده
کلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی