اخبار:   دانلود مرورگر سریع مخصوص سایت بورس کالا ( با استفاده از این مرورگر دیگر بنر ها و پاپ آپ ها مزاحم شما نخواهد شد ) چهارشنبه 1394/09/04
خانه  > اتومبیل  >  كاميون >

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید19284
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 

نمايند فروش ال كشنده تريلي

فروش کشنده ولوو

كمپرسي ولوو سوسماري

ولوو كشنده

فروش کامیون مدل پایین
قیمت ولووN10 کشنده جفت قیمت کامیون کشنده ولوو کشنده ولوو سوسماری

بازار فروش کامیون

قیمت روز ولوومدل 1383
ولووباری فروشی خرید وفروش کامیون ولووباری
خرید و فروش کامیون کشنده کارکرد
آدرس کامیونهای فروشی
بازاركاميون ولوو خرید وفروش کمیون در ققزوین

ولو فروش

کامیون فروشی

کشنده ولوو

فروش کامیون ولوو

کامیون ولو

خریدوفروش کامیون

ولو کله زرد فروشی
خریدار تریلی کشنده ولو سوسماری

فروش كاميون ولوو

خريدوفروش كاميون

خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر

خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگان قیمت کامیون مدل پایین

فروش كاميون ولوو

ولوو کشنده خریدار کشنده ولوو خرید کامیون ولو کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولوو

ولوو سوسماری فروشی قیمت کامیون ولوو فروش کامیون کشنده ولوو ولوو N10 کشنده
خرید و فروش ولوو کله زرد
خرید کشنده ولوو ولوکشنده قيمت ولووبارى

ولوو فروشی

قیمت ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولو

کامیون ولوو کله زرد تریلی
ولوو کله زرد
قیمت کشنده مدل پایین
فروش ولوو ان 10
قیمت کشنده ولوو زرد
قیمت ان 10 ولو
فروش کامیون کشنده

ولوو کشنده برای فروش

فروش کا میون ولوو

فروش تریلی مدل پایین

خرید و فروش کامیون ولوو

قیمت ولوو کشنده کله زرد
خرید ولوو کشنده کارکرده
قیمت فروش کشنده ولوو
تریلی ولوو کله زرد فروش ولو ان 10

خريدةفروش كاميون ولو

کشنده ولووزرد فروش کامیون کشنده ولوو n10
بازار فر وش کشنده ولوو ان 10
خریدو فروش ولوو کامیون مدل پایین فروشی
قیمت ولوو ان 10

خریدوفروش کامیون ولوو

قیمت کامیون ولو کله زرد فروش کامیون ان10 ولو سوس ماری فروشی خريد و فروش ولوو

مدل پایین فروش کامیون

خرید فروش کامیون
کشندهولوو
خرید فروش کشنده مدل پایین

ماشين وولووكله زرد

در سوعد کا میون ولوو

ولوو مدل پايين فروش کامیون ولوو
فروش کشنده کار کرده ولوو
فروش کشنده کله زرد

قیمت کامیون های ولوو

خریدی کامیون ولووfh فروش کشنده ولووn10
کامیون وکشنده ولوو فروشی

قیمت کشنده ولو ان 10

خریدار کشنده ولوو ان 10
قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودرو

کشنده ولوو فروشی

کامیون ولو کارکرده قیمت کامیون ولوو ان 10

خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد

کشنده ولوو ان 10

کامیون ولوو فروشی

سايت كشنده ولوو كاركرده

فروش ولووزرد

کشنده ولو n 10 تریلی ولو فروشی

فروش ولوا سوسماري

فروش ولوو سوسماري فروش ولوو ان12 فروش ولوو کله زرد كاميون كشنده خرید کشنده ولوو ان10 قیمت کامیون ولوو زرد

ماشين كشنده ولوو كله زرد

کا میون ولو

کامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشی تریلرولووکله زرد

قیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده
سوعد ولوو

قیمت ولووباری

قیمت ولو کله زرد کارت کمپرس بازارفروش کامیون مدل پایین
فروش ولوو ان 10 کشنده

قیمت ولووکشنده ان10

قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد

فروش ولوو سوسماری تریلی

خرید و فروش ولوو

فروش کشنده ان10 وان12

پیش فروش كاميون كشنده

قیمت ولوو مدل پایین
فروش اتوبوس ولوو مدل پایین

فروش ولوو سوسماری

کمپرسى ولووکله زرددست دوم قیمت ولووسوسماری خریدارکشنده ولو ولووكشنده كله زرد

ولووكشنده فروشي

ولوو مدل پایین

قیمت ولوو کشنده ان10

ولوو كشنده تريلي

خرید ولوو کشنده ان12

کشنده فروشی مدل پایین

کشنده ولوا ان 12

تصاویر ولوو ان 10قیمت روز

فروش کشنده ولووزرد

ولوو کله زرد ان 10 کشنده ولوو زرد

قيمت كشنده ولوو

ولو زرد مدل پایین
n10کشنده
قیمت. کامیون ولوو زرد
قيمت ولوو سوسماري

ولوو زرد فروشی

ولووکشنده فروش n10کشنده

ولوو کامیون سوعد

ولوکشنده تصادفی

فروشنده ولوو کشنده زرد

بازار خرید فروش کشنده ولو کله زرد

فروشنده کامنیون کشنده ولوو زرد

ولو کله سبز کشنده فروشی مدل پایین کامیون فروشی ان 10
کامیون ولوو کله زرد
کامیون ولوو کله زرد مدل پایین
خرید وفروش کشنده ولوو

ولوکله سبز فروشی

خرید کامیون ولوو

ولوو سوسماري مدل پاين كشنده کامیون ولوو سوسماری کشنده فروشی
کشنده ولوو سوسماری فروشی
فروش کامیونهای ولوو سوسماری فروش تریلی n10
کشنده ولو سوسماری

ولوکشنده کله زرد کارکرده

کمپرسی ولووفروشی خرید وفروش ولوو ان 10 کله زرد فروشی ولوو N10‏ کشنده فروشی فروش ولووکشنده زردکارکرده پایتحت خودرو ولو سوسماری

فروش کامیون تصادفی ولوو زرد

کا میون کله زرد

ولوو دهچرغ ‏N10کشنده

فروش كاميون كشنده

خریدوفروش ولووکله زرد کشنده

کشنده ولوو مدل پایین

قیمت ولووزرد

کشنده کارکرده اف12
کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل

خرید وفروش ولوو n10

ولوو n12سبز ولووکله زرد
قیمت ولووان 10کشنده

قیمت ولوو سبز مدل 83

قیمت فروشنده ولوو زرد کشنده
کشنده ولوو زردفروشی
قیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین

فروش کامیون ولوو

كشنده ولوو كاركرده

قیمت ولووکشنده ن12 خرید ولوکله زرد فروش کامیون سوسماری ولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگ

قیمت کشنده ولوو کله زرد دربازار

ولووكشنده
کشنده ولوو زرد فروشی قيمت كاميون ولوو جديد ولووسبزفروشی
فروش کشنده ولوو ان 10
فروش ولوو ان 10 بندرعباس خریدکامیون ولو سوسک ماری تریلی خرید فروش کامیون ولوو

کشنده ولو ان12

کامیون فروشی ولووان12 خریدوفروش اف12
خریدوفروش کشنده ولو
فروش کشنده ولووfh
خریدوفروش ولوو قیمت کامیون ولوو ان10 وان12 خرید ولوو فروش كشنده
کشنده ولووان 10دراردبیل
فروش كشنده ولو
ولوو سوس ماری
کامیون ولوا قیمت ولوو سوسماری تریلی فروش کامیون های ولوو ان 12 ولووfhفروشی

قیمت کامیون کشنده مدل پایین

کامیونهای فروشی ولوا فروشنده تریلی ولووکشنده خرید فروش کامیون کشنده فروش تريلر ولوو نمایندگی فروش کامیونهای ولوو خرید و فروش ولوو کشنده فروش کامیون اف 12 دیوار

مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماری

فروشنده ولوو فروش کمپرس ولوا n10 کامیون کشنده ولوو خریدوفروش کشنده ولوو کامیون کشنده ولووfhفروشی

كاميون fh12

قيمت كاميون ولوواف12 ولووکشنده فروشی کا میون ان ال ولوو فروش قطعاتکلمات کلیدی

تبلیغ پست ثابت

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی