اخبار:   سه شنبه 1395/05/05
خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید20500
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 
نمايند فروش ال كشنده تريلي
فروش کشنده ولووكمپرسي ولوو سوسماري

ولوو كشنده

فروش کامیون مدل پایینقیمت ولووN10 کشنده جفت

قیمت کامیون کشنده ولوو

کشنده ولوو سوسماریبازار فروش کامیون

قیمت روز ولوومدل 1383

ولووباری فروشی

خرید وفروش کامیون ولووباری

خرید و فروش کامیون کشنده کارکردآدرس کامیونهای فروشیبازاركاميون ولوو
خرید وفروش کمیون در ققزوین
ولو فروشکامیون فروشی

کشنده ولوو

فروش کامیون ولوو

کامیون ولو

خریدوفروش کامیون

ولو کله زرد فروشی

خریدار تریلی کشنده ولو سوسماری

فروش كاميون ولوو

خريدوفروش كاميون

خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر

خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگان
قیمت کامیون مدل پایین

فروش كاميون ولوو

ولوو کشندهخریدار کشنده ولووخرید کامیون ولو

کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماری
قیمت کشنده ولوو
ولوو سوسماری فروشیقیمت کامیون ولوو
فروش کامیون کشنده ولوو
ولوو N10 کشنده
خرید و فروش ولوو کله زرد

خرید کشنده ولوو

ولوکشندهقيمت ولووبارىولوو فروشی

قیمت ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولو

کامیون ولوو کله زرد تریلیولوو کله زرد

قیمت کشنده مدل پایین

فروش ولوو ان 10
قیمت کشنده ولوو زرد
قیمت ان 10 ولو
فروش کامیون کشنده
ولوو کشنده برای فروشفروش کا میون ولوو

فروش تریلی مدل پایین

خرید و فروش کامیون ولووقیمت ولوو کشنده کله زردخرید ولوو کشنده کارکردهقیمت فروش کشنده ولوو
تریلی ولوو کله زرد
فروش ولو ان 10
خريدةفروش كاميون ولو
کشنده ولووزرد

فروش کامیون کشنده ولوو n10

بازار فر وش کشنده ولوو ان 10
خریدو فروش ولوو
کامیون مدل پایین فروشی

قیمت ولوو ان 10

خریدوفروش کامیون ولووقیمت کامیون ولو کله زرد

فروش کامیون ان10

ولو سوس ماری فروشی
خريد و فروش ولوومدل پایین فروش کامیون
خرید فروش کامیون
کشندهولووخرید فروش کشنده مدل پایین

ماشين وولووكله زرد

در سوعد کا میون ولووولوو مدل پايينفروش کامیون ولوو
فروش کشنده کار کرده ولوو
فروش کشنده کله زرد

قیمت کامیون های ولوو

خریدی کامیون ولووfh

فروش کشنده ولووn10

کامیون وکشنده ولوو فروشیقیمت کشنده ولو ان 10خریدار کشنده ولوو ان 10
قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودرو
کشنده ولوو فروشیکامیون ولو کارکردهقیمت کامیون ولوو ان 10
خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد

کشنده ولوو ان 10

کامیون ولوو فروشیسايت كشنده ولوو كاركردهفروش ولووزردکشنده ولو n 10تریلی ولو فروشیفروش ولوا سوسماريفروش ولوو سوسماري فروش ولوو ان12
فروش ولوو کله زرد
كاميون كشنده

خرید کشنده ولوو ان10

قیمت کامیون ولوو زرد

ماشين كشنده ولوو كله زرد
کا میون ولو

کامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشی

تریلرولووکله زرد

قیمت کشنده ولوو ان 10

ولوشرکت نفتی کشنده

سوعد ولوو

قیمت ولووباری

قیمت ولو کله زرد کارت کمپرس

بازارفروش کامیون مدل پایین

فروش ولوو ان 10 کشنده

قیمت ولووکشنده ان10

قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد
فروش ولوو سوسماری تریلی

خرید و فروش ولوو

فروش کشنده ان10 وان12

پیش فروش كاميون كشنده

قیمت ولوو مدل پایینفروش اتوبوس ولوو مدل پایینفروش ولوو سوسماری

کمپرسى ولووکله زرددست دوم

قیمت ولووسوسماریخریدارکشنده ولوولووكشنده كله زردولووكشنده فروشيولوو مدل پایینقیمت ولوو کشنده ان10ولوو كشنده تريليخرید ولوو کشنده ان12کشنده فروشی مدل پایین

کشنده ولوا ان 12

تصاویر ولوو ان 10قیمت روز

فروش کشنده ولووزرد

ولوو کله زرد ان 10

کشنده ولوو زرد

قيمت كشنده ولوو

ولو زرد مدل پایین
n10کشنده
قیمت. کامیون ولوو زرد

قيمت ولوو سوسماري

ولوو زرد فروشی

ولووکشنده

فروش n10کشنده

ولوو کامیون سوعد

ولوکشنده تصادفی
فروشنده ولوو کشنده زرد
بازار خرید فروش کشنده ولو کله زردفروشنده کامنیون کشنده ولوو زردولو کله سبز کشنده فروشیمدل پایین کامیون فروشی ان 10کامیون ولوو کله زرد

کامیون ولوو کله زرد مدل پایین

خرید وفروش کشنده ولوو
ولوکله سبز فروشی
خرید کامیون ولووولوو سوسماري مدل پاين كشندهکامیون ولوو سوسماری کشنده فروشی
کشنده ولوو سوسماری فروشی
فروش کامیونهای ولوو سوسماریفروش تریلی n10

کشنده ولو سوسماری

ولوکشنده کله زرد کارکرده کمپرسی ولووفروشی
خرید وفروش ولوو
ان 10 کله زرد فروشیولوو N10‏ کشنده فروشیفروش ولووکشنده زردکارکردهپایتحت خودرو
ولو سوسماری

فروش کامیون تصادفی ولوو زرد

کا میون کله زردولوو دهچرغ ‏N10کشنده
فروش كاميون كشنده
خریدوفروش ولووکله زرد کشنده

کشنده ولوو مدل پایین

قیمت ولووزرد

کشنده کارکرده اف12

کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل

خرید وفروش ولوو n10

ولوو n12سبز

ولووکله زرد

قیمت ولووان 10کشنده

قیمت ولوو سبز مدل 83

قیمت فروشنده ولوو زرد کشنده

کشنده ولوو زردفروشیقیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین

فروش کامیون ولوو

كشنده ولوو كاركرده
قیمت ولووکشنده ن12
خرید ولوکله زردفروش کامیون سوسماریولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگقیمت کشنده ولوو کله زرد دربازارولووكشندهکشنده ولوو زرد فروشی
قيمت كاميون ولوو جديد
ولووسبزفروشیفروش کشنده ولوو ان 10فروش ولوو ان 10 بندرعباسخریدکامیون ولو سوسک ماری تریلیخرید فروش کامیون ولووکشنده ولو ان12کامیون فروشی ولووان12

خریدوفروش اف12

خریدوفروش کشنده ولو
فروش کشنده ولووfhخریدوفروش ولووقیمت کامیون ولوو ان10 وان12خرید ولووفروش كشندهکشنده ولووان 10دراردبیلفروش كشنده ولوولوو سوس ماریکامیون ولواقیمت ولوو سوسماری تریلی
فروش کامیون های ولوو ان 12
ولووfhفروشیقیمت کامیون کشنده مدل پایینکامیونهای فروشی ولوا

فروشنده تریلی ولووکشنده

خرید فروش کامیون کشندهفروش تريلر ولوونمایندگی فروش کامیونهای ولوو

خرید و فروش ولوو کشنده

فروش کامیون اف 12 دیوار

مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماریفروشنده ولووفروش کمپرس ولوا n10

کامیون کشنده ولوو

خریدوفروش کشنده ولوو
کامیون کشنده ولووfhفروشی

كاميون fh12

قيمت كاميون ولوواف12

ولووکشنده فروشی

کا میون ان ال

ولوو فروش قطعات
فروش ولوو مدل پایین

خریدار ولوو کارکرده

اکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94

ولوو سوسماریقیمت ولوو کشنده ان12قیمت ولوو کشنده سوسماری

قیمت کمیون هجده چرخ ولوا

خریدوفروش کامیون فروش كاميون شركت نفتيولوو فروشيکمپرسی ولوکله زرد مدل بالا

فروش کامیون کله زرد ولوو

ولوو کمپرسی کله زرد فروشیكاميون ان 10 كاركرده
کامیون سوسماری
بازارکامیون ولوو
بازارکامیون کمپرسی ولووقیمت کشنده کله زرد و سوسماری
قیمت کشنده ولوو کار کرده ن12
بازارفروش کامیون ولو
فروش ولوو کله زرد کشنده
بازارکامیونولواان12خریدار ولوو
خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زرد

خرید و فروش ولوو مدل 62 به بالا

فروش کشنده اف88
فروش کشنده ولو
کشنده ولو فروشی
فروش کشنده مدل پایینخریدار ولو اف88

ولواN10

کشنده اف88 فروشیکمپرسی ولو مدل پایینفروش ولوواف12كامیون كشندهفروش کامیون کشنده ولو مدل پایینخرید و فروش تریلی ولوو مدل پایینکلمات کلیدی

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی