اخبار:   شنبه 1395/07/10
خانه  - اتومبیل -كاميون

فروش كامیون كشنده ولوو


فروش كاميون كشنده ولوو
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی94363
بازدید20745
تاریخ ثبت 1388/08/13
نام سلیمانی
تلفن 0914 102 8680
موبایل
آدرس پالایشگاه تبریز  فروش كاميون كشنده ولوو
يك دستگاه كاميون كشنده ولوو ان 10 جديد مدل 83 ( شركت نفتي سبز رنگ دو كابين ) بدون رنگ و تصادف با كاركرد بسيار كم ( حدودا 450 هزار كيلومتر ) تمامي قطعات فابريك ميل لنگ استاندارد
سند دست اول
با تريلر يكجا و يا تنها كله ( اسب ) به فروش ميرسد .
09149142921
 
نمايند فروش ال كشنده تريلي

فروش کشنده ولوو

كمپرسي ولوو سوسماريولوو كشنده

فروش کامیون مدل پایین

قیمت ولووN10 کشنده جفت
قیمت کامیون کشنده ولوو

کشنده ولوو سوسماری

بازار فروش کامیون

قیمت روز ولوومدل 1383

ولووباری فروشی

خرید وفروش کامیون ولووباری

خرید و فروش کامیون کشنده کارکرد

آدرس کامیونهای فروشی

بازاركاميون ولووخرید وفروش کمیون در ققزوین

ولو فروش

کامیون فروشی

کشنده ولوو

فروش کامیون ولوو

کامیون ولوخریدوفروش کامیون
ولو کله زرد فروشی

خریدار تریلی کشنده ولو سوسماری

فروش كاميون ولوو خريدوفروش كاميون
خرید وفروش کمیون ولوو در بوشهر
خرید وفروش ولوو ان 12 هرمزگانقیمت کامیون مدل پایین

فروش كاميون ولوو

ولوو کشنده
خریدار کشنده ولوو
خرید کامیون ولو
کامیون ولووفروشی

فروش کامیون ولوو سوسماری

قیمت کشنده ولوو
ولوو سوسماری فروشیقیمت کامیون ولوو
فروش کامیون کشنده ولوو
ولوو N10 کشندهخرید و فروش ولوو کله زرد

خرید کشنده ولوو

ولوکشندهقيمت ولووبارى
ولوو فروشی
قیمت ولوو سوسماریقیمت کشنده ولو
کامیون ولوو کله زرد تریلی
ولوو کله زردقیمت کشنده مدل پایین
فروش ولوو ان 10
قیمت کشنده ولوو زرد

قیمت ان 10 ولو

فروش کامیون کشندهولوو کشنده برای فروشفروش کا میون ولووفروش تریلی مدل پایین

خرید و فروش کامیون ولوو

قیمت ولوو کشنده کله زرد

خرید ولوو کشنده کارکرده

قیمت فروش کشنده ولوو
تریلی ولوو کله زرد
فروش ولو ان 10خريدةفروش كاميون ولوکشنده ولووزردفروش کامیون کشنده ولوو n10
بازار فر وش کشنده ولوو ان 10
خریدو فروش ولوو

کامیون مدل پایین فروشی

قیمت ولوو ان 10

خریدوفروش کامیون ولوو

قیمت کامیون ولو کله زردفروش کامیون ان10ولو سوس ماری فروشیخريد و فروش ولوو

مدل پایین فروش کامیون

خرید فروش کامیون

کشندهولوو

خرید فروش کشنده مدل پایین
ماشين وولووكله زرد
در سوعد کا میون ولووولوو مدل پايين

فروش کامیون ولوو

فروش کشنده کار کرده ولوو

فروش کشنده کله زرد

قیمت کامیون های ولوو

خریدی کامیون ولووfh

فروش کشنده ولووn10

کامیون وکشنده ولوو فروشی

قیمت کشنده ولو ان 10

خریدار کشنده ولوو ان 10

قیمت فروش کا میون وکشنده در پایتحت خودروکشنده ولوو فروشیکامیون ولو کارکردهقیمت کامیون ولوو ان 10خرید و فروش ولوو کامیون کله زرد
کشنده ولوو ان 10
کامیون ولوو فروشی

سايت كشنده ولوو كاركرده

فروش ولووزردکشنده ولو n 10

تریلی ولو فروشی

فروش ولوا سوسماري
فروش ولوو سوسماري

فروش ولوو ان12

فروش ولوو کله زرد

كاميون كشندهخرید کشنده ولوو ان10
قیمت کامیون ولوو زرد
ماشين كشنده ولوو كله زرد
کا میون ولو

کامیون‏ ‏ولوو‏ ‏فروشی

تریلرولووکله زردقیمت کشنده ولوو ان 10
ولوشرکت نفتی کشنده

سوعد ولوو

قیمت ولووباری

قیمت ولو کله زرد کارت کمپرس

بازارفروش کامیون مدل پایین

فروش ولوو ان 10 کشندهقیمت ولووکشنده ان10
قیمت ماشین های ولووان10 کله زرد
فروش ولوو سوسماری تریلیخرید و فروش ولوو

فروش کشنده ان10 وان12

پیش فروش كاميون كشنده

قیمت ولوو مدل پایین
فروش اتوبوس ولوو مدل پایین
فروش ولوو سوسماریکمپرسى ولووکله زرددست دوم

قیمت ولووسوسماری

خریدارکشنده ولوولووكشنده كله زرد
ولووكشنده فروشي
ولوو مدل پایینقیمت ولوو کشنده ان10ولوو كشنده تريلي
خرید ولوو کشنده ان12
کشنده فروشی مدل پایینکشنده ولوا ان 12

تصاویر ولوو ان 10قیمت روز

فروش کشنده ولووزرد

ولوو کله زرد ان 10

کشنده ولوو زردقيمت كشنده ولوو
ولو زرد مدل پایین

n10کشنده

قیمت. کامیون ولوو زرد

قيمت ولوو سوسماري
ولوو زرد فروشی

ولووکشنده

فروش n10کشنده
ولوو کامیون سوعدولوکشنده تصادفی

فروشنده ولوو کشنده زرد

بازار خرید فروش کشنده ولو کله زردفروشنده کامنیون کشنده ولوو زردولو کله سبز کشنده فروشی

مدل پایین کامیون فروشی ان 10

کامیون ولوو کله زردکامیون ولوو کله زرد مدل پایین

خرید وفروش کشنده ولوو

ولوکله سبز فروشی

خرید کامیون ولووولوو سوسماري مدل پاين كشنده

کامیون ولوو سوسماری کشنده فروشی

کشنده ولوو سوسماری فروشی

فروش کامیونهای ولوو سوسماری

فروش تریلی n10
کشنده ولو سوسماریولوکشنده کله زرد کارکرده کمپرسی ولووفروشیخرید وفروش ولووان 10 کله زرد فروشیولوو N10‏ کشنده فروشی

فروش ولووکشنده زردکارکرده

پایتحت خودرو
ولو سوسماریفروش کامیون تصادفی ولوو زردکا میون کله زردولوو دهچرغ ‏N10کشندهفروش كاميون كشنده
خریدوفروش ولووکله زرد کشنده
کشنده ولوو مدل پایین
قیمت ولووزرد
کشنده کارکرده اف12
کشنده ولوو سوسمارى فروشى دراردبيل

خرید وفروش ولوو n10

ولوو n12سبزولووکله زردقیمت ولووان 10کشنده قیمت ولوو سبز مدل 83

قیمت فروشنده ولوو زرد کشنده

کشنده ولوو زردفروشیقیمت فروش کشنده ولوو مدل پاین فروش کامیون ولوو

كشنده ولوو كاركرده

قیمت ولووکشنده ن12
خرید ولوکله زرد
فروش کامیون سوسماری
ولو ان ده شرکت نفتی سبز رنگقیمت کشنده ولوو کله زرد دربازار

ولووكشنده

کشنده ولوو زرد فروشی
قيمت كاميون ولوو جديدولووسبزفروشیفروش کشنده ولوو ان 10

فروش ولوو ان 10 بندرعباس

خریدکامیون ولو سوسک ماری تریلی

خرید فروش کامیون ولوو

کشنده ولو ان12

کامیون فروشی ولووان12

خریدوفروش اف12
خریدوفروش کشنده ولو
فروش کشنده ولووfhخریدوفروش ولووقیمت کامیون ولوو ان10 وان12
خرید ولوو

فروش كشنده

کشنده ولووان 10دراردبیل

فروش كشنده ولو

ولوو سوس ماریکامیون ولوا

قیمت ولوو سوسماری تریلی

فروش کامیون های ولوو ان 12

ولووfhفروشی

قیمت کامیون کشنده مدل پایینکامیونهای فروشی ولوافروشنده تریلی ولووکشندهخرید فروش کامیون کشنده

فروش تريلر ولوو

نمایندگی فروش کامیونهای ولوو

خرید و فروش ولوو کشنده
فروش کامیون اف 12 دیوار
مرکز خریدو فروش ولوو دهچرخ باری کله زرد و سوسماریفروشنده ولووفروش کمپرس ولوا n10

کامیون کشنده ولوو

خریدوفروش کشنده ولوو

کامیون کشنده ولووfhفروشی

كاميون fh12

قيمت كاميون ولوواف12

ولووکشنده فروشی

کا میون ان ال

ولوو فروش قطعاتفروش ولوو مدل پایین

خریدار ولوو کارکرده

اکهی کشنده ولوشرکت نفتی اذر94
ولوو سوسماری

قیمت ولوو کشنده ان12

قیمت ولوو کشنده سوسماری

قیمت کمیون هجده چرخ ولواخریدوفروش کامیون فروش كاميون شركت نفتيولوو فروشيکمپرسی ولوکله زرد مدل بالافروش کامیون کله زرد ولووولوو کمپرسی کله زرد فروشی
كاميون ان 10 كاركرده
کامیون سوسماری

بازارکامیون ولوو

بازارکامیون کمپرسی ولووقیمت کشنده کله زرد و سوسماریقیمت کشنده ولوو کار کرده ن12بازارفروش کامیون ولو

فروش ولوو کله زرد کشنده

بازارکامیونولواان12خریدار ولوو خرید کامیون ولوو ان ال و ولوو زردخرید و فروش ولوو مدل 62 به بالافروش کشنده اف88فروش کشنده ولوکشنده ولو فروشیفروش کشنده مدل پایین

خریدار ولو اف88

ولواN10

کشنده اف88 فروشی

کمپرسی ولو مدل پایین

فروش ولوواف12

كامیون كشنده

فروش کامیون کشنده ولو مدل پایینخرید و فروش تریلی ولوو مدل پایینکلمات کلیدی

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی